Kundreferens

NOTE

I en geografiskt spridd verksamhet i en bransch under stark press är förmågan att se helheten och arbeta tillsammans mot gemensamma mål nyckeln till framgång.

NOTE

Med Microsoft Dynamics AX 2012 får NOTE ett systemstöd som är responsivt mot våra nuvarande behov, samtidigt som det är skalbert för framtiden. Mikael Johansson, NOTE

I svallvågorna efter finanskrisen 2008 har företaget de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som förstärker kunderbjudandet i from av produktkvalitet och leveransprecision. Under 2011 startade NOTE ett utvärderingsprojekt av befintliga affärssystem med målsättning att sammanställa krav på bolagets framtida systemstöd. Ganska snart blev det tydligt att det nyckelkravet på det gemensamma systemet var att det dels kunde hantera de olika ländernas olika behov samtidigt som det kunde hantera gemensamma kunder, leverantörer och produkter på ett effektivt, transparant och enkelt sätt.

NOTE har produktionsenheter i Sverige, Norge, Finland, England, Estland samt Kina, och en stor del av verksamheten innebär att dessa enheter måste kunna samverka på en rad områden, så kallad ”intercompany” funktionalitet var ytterst viktig. NOTE ville kunna hantera såväl inköps- som kundorder mellan de olika enheterna på ett smidigt sätt utan att behöva dubbelregistrera information.

Våren 2012 föll valet på Microsoft Dynamics AX 2012 då det väl svarade väl mot NOTEs krav och önskemål. Centralt för NOTE var hur Microsoft Dynamics AX 2012 hanterade försäljning, inköp, produktion samt ekonomi.

Samarbete över gränserna
NOTEs produktion finns två nyckelprocesser, den första är prototyptillverkning i små serier i nära samarbete med kunder. För att effektivisera denna process behöver NOTE systemstöd som stöttar såväl produktionsprocessen som design och utvecklingsarbete. Här kan NOTE dra nytta av Microsoft Dynamics AX 2012 möjligheter inom projektbaserad tillverkning. NOTEs andra nyckelprocess är serietillverkning. När väl produkterna är färdiga för serieproduktion är fokus snarare ställt på effektiv produktion av stora serier. Här är nyckeln enkelhet och snabbhet i planering och exekvering av höga volymer, något som Microsoft Dynamics AX 2012 även klarar.

Några av de positiva effekterna som NOTE räknar med är förbättrat samarbetet mellan NOTE och såväl kunder som leverantörer. Man räknar även med att förbättra synkronisering mellan behov och kapacitet samtidigt som den ökade transparansen kommer att ge bättre tillgång till viktig information för beslutsfattande i hela organisationen.