Kundreferens

Granngården

Nytt affärssystem gav Granngården mer tid åt kunderna och ledde till ökad försäljning.

Granngården

Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare och prispressen blir mer och mer påtaglig.

 

Granngården hade tidigare svårt att utveckla affären med hjälp av lösningen som tidigare användes. En av de främsta utmaningarna var att förverkliga omnikanalstrategin, det vill säga att skapa den bästa sömlösa upplevelsen för sina kunder oavsett kanal.

  

Behov av förbättrad grunddata och kundupplevelse

Granngården stod inför att effektivisera sina processer och den tidigare ERP-lösningen var daterad och hade för många anpassningar, vilket orsakade problem med att uppdatera och vidareutveckla lösningen. Tidigare saknades en tydlig strategi och ett tydligt arbetssätt i att ERP-systemet var master för all masteradata. Detta medförde att Granngården administrerade sin grunddata i flera olika system. Det var både tidskrävande samt medförde stora risker för felaktig grunddata i de olika affärssystemen. Granngårdens målsättning var även att undvika krångliga system som är tidskrävande för personalen, främst i butik, att hantera. Tid som de istället skulle kunna ägna åt kunderna. Det var också viktigt att öka användarvänligheten för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med moderna system att arbeta i.

Ett kvalitetssäkrat affärssystem genom djup verksamhetskompetens
För att möta utmaningarna investerade Granngården i ett nytt affärssystem. Projektet genomfördes i samarbete med EG och pågick under två och ett halvt år. Projektet har präglats av ett nära samarbete, gedigen verksamhetskompetens och kunskap inom Microsoft Dynamics AX. Det var också viktigt att ha en strukturerad process för krav och lösningshantering. Detta var avgörande för att lyckas hålla budgeten och för att kunna fatta korrekta beslut utifrån ett verksamhets- och lösningsperspektiv.

För att säkerställa att lösningen fungerar optimalt har fokus också legat på kvalitetssäkring av affärssystemet. Detta har genomförts både genom intern översyn och externt stöd av Microsoft gällande översyn av lösningar och koder. Granngården har även fokuserat på att testa lösningen från början till slut. Bolaget hade höga ambitioner inför verksamhetsprojektet och siktade på en nollfelsstrategi, något som nu har blivit verklighet.

Vi har haft ett nära samarbete och en lösningsorienterad dialog med EG:s konsulter och projektledning. Tillsammans har vi sjösatt ett nytt affärssystem i världsklass. Tack vare ett gediget kvalitetsarbete och ett stort fokus på test sattes lösningen i drift med endast fyra kända fel, efter någon månad var siffran nere på noll. Jag tror det är få, om ens något ERP-projekt, som har lyckats med detta tidigare Dag Widell, CIO på Granngården

Resan har bara börjat. EG:s lösning kommer att genomsyra verksamheten framöver och vara till stor hjälp för oss. Det kräver att vi löpande arbetar för att bibehålla den goda standard som vi nu har uppnått genom projektet. Framåt har vi också skapat ett IT-råd för önskemål gällande förbättringar. Dessa tar vi vidare till EG som ger råd och utvecklar. Det känns tryggt för framtiden Maria Sonesson, CFO på Granngården

För att lyckas hålla samma goda kvalitet även i framtiden har Granngården investerat i en lösning för support och förvaltning, Application Management Services (AMS). Med hjälp av EG:s verktyg säkrar bolaget att affärssystemet fungerar som det ska. Granngården använder därför EG Business Care, en effektiv lösning som automatiskt övervakar och varnar för felaktigheter i affärssystemet. Granngården har också en dedikerad Service Delivery Manager samt en servicedesk som tar hand om samtliga supportärenden gällande det nya affärssystemet. Det effektiviserar arbetet och minskar belastningen på IT-avdelningen.

Ökad affärsnytta och mer tid åt kunderna
Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och gett Granngården ökad affärsnytta på flera olika plan. Med EG:s hjälp har bolaget säkrat sin position på den alltmer konkurrensutsatta detaljhandeln. Affärssystemet håller hög kvalitet och stödjer de interna processerna. På så sätt är det möjligt att agera snabbare än vad som tidigare varit möjligt.

Granngården har även fokuserat på förbättrad grunddata. Nu är Microsoft Dynamics AX master och förser övriga system med grunddata. Det har ökat kvaliteten avsevärt och gör att informationen finns tillgänglig i samtliga kanaler där bolaget möter sina kunder.

Granngården har på kort tid förbättrat kundupplevelsen. Optimerad funktionalitet i kassan och fördefinierade orderförslag har gett personalen mer tid åt att möta kunderna på bästa sätt. Med hjälp av det nya affärssystemet har bolaget även ökat sin försäljning, skapat effektivare processer och minskat kapitalbindningen. Affärssystemet är nu i drift, men det betyder inte att arbetet är avslutat. Granngården arbetar löpande med att säkerställa rätt vara på rätt tid och plats. Granngården kommer fortsätta att vidareutveckla lösningen och sina processer för att uppnå maximal affärsnytta och effekt i sitt affärssystem även i framtiden.