Outsourcing av it-infrastruktur. Enkelhet och sinnesfrid.

Uppdateringar, driftstopp, oväntade kostnader och säkerhetskriser. Du är inte alls tvungen att själv hantera den påfrestande it-driften och supporten. Välj i stället flexibla och tillförlitliga IaaS-tjänster (IT Infrastructure as a Service) från EG.

Se hur det kan gynna din verksamhet

Flexibla drift- och supporttjänster för infrastruktur

Utformningen av ert it-ekosystem spelar ingen roll – oavsett om infrastrukturen är lokal, hostad eller en hybrid av dessa erbjuder EG alternativ som ger både it-system och användare möjlighet att prestera maximalt. Börja med det som företaget har nytta av redan idag och lägg till nya funktioner allt eftersom behoven förändras.

Identity and access management

Läs mer

Identity and access management

Ta en paus från arbetet med användaradministration

Arbetet med att hantera alla förfrågningar om åtkomst till era it-plattformar är visserligen absolut vitalt för att skydda företagets infrastruktur och data, men är samtidigt ett kontinuerligt störningsmoment när man försöker prioritera strategiska och utmanande aktiviteter.

Vi kan hjälpa dina team att fokusera på det viktigaste genom att sköta all identitets- och åtkomsthantering baserat på de säkerhetsprinciper som ni har definierat.

EG kan hjälpa till med följande:

 • Identifierings- och åtkomsthantering för användare och enheter på era plattformar och komponenter.
 • Hantering av förfrågningar om att lägga till, ändra och ta bort åtkomstbehörigheter.
 • Säkerställa att relevanta data för rapportering och revisioner är tillgängliga.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Information security management

Läs mer

Information security management

Skydda företagets mest värdefulla tillgångar

Dina data är en av dina mest värdefulla och känsliga affärstillgångar. Det är därför av största vikt att du försäkrar dig om att dina data är säkra och att åtkomsten till information och plattformar begränsas till de medarbetare och roller som verkligen behöver dem.

EG kan ta över ansvaret för dina processer och system för hantering av informationssäkerhet och erbjuda råd om bästa praxis vad gäller regelverk och metoder.

EG kan hjälpa till med följande:

 • Utforma övervakning av systemsäkerhet och hantera driften av den.
 • Logga och dokumentera användarhanteringsaktiviteter.
 • Granska systemets säkerhet, inklusive processer och verktyg för driftshantering.
 • Ta fram och hantera säkerhetsprinciper, incidentuppföljning och utvärderingar av efterlevnad.
 • Hantera informationssystem som reglerar åtkomsten till transaktioner, data och databaser.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Patch management

Läs mer

Patch management

Effektiv, välinformerad hantering av programfixar och implementeringar

Enbart att hålla ordning på relevanta programfixar för era plattformar och komponenter kan stjäla arbetstid från ditt redan upptagna it-team som egentligen borde hålla på med mer värdefulla och strategiska aktiviteter.

EG kan hjälpa dig att hålla verksamheten à jour med löpande programfixar för relevanta plattformsuppdateringar, inklusive:

 • Säkerhetsrelaterade programfixar för befintliga applikationer, databaser, nätverk, hårdvara och andra plattformar
 • Säkerställa att komponenter är uppdaterade och uppfyller överenskomna säkerhetsstandarder och -principer.
 • Förberedande testning och vid behov återställning av installerade programfixar.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Change Management

Läs mer

Change Management

Planera och hantera plattformsförändringar med tillförsikt

Det är av största vikt att pågående förändringar av plattformar och komponenter planeras och hanteras med största omsorg för att säkerställa att systemen fortsätter att stödja dina affärsprocesser så effektivt och felfritt som möjligt. En sådan process kan även vara en stor källa till störningar om den inte utförs på ett ansvarsfullt sätt.

EG kan hjälpa dina team att hantera livscykeln för plattformsändringarna så att störningarna minimeras.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Aktivt ägarskap och genomförande av ändringshanteringsprocessen.
 • Administration av standardiserade och icke-standardiserade ändringsförfrågningar – inklusive prioritering, implementeringsplanering och riskbedömning.
 • Förändringar samordnas mellan olika berörda team.
 • Anordna – och delta i – regelbundna förändringskommittémöten.
 • Relevanta data, dokumentation och rapportering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Capacity management

Läs mer

Capacity management

Undvik nertid genom proaktiv kapacitetsövervakning

Ditt företag har inte tid med prestanda- och tillgänglighetsproblem. EG kan se till att dina plattformar och relaterade resurser inte påverkas av bristande kapacitet. Genom att övervaka systemkapaciteten och ta fram kapacitetsprognoser går det att se till att era it-system kan köras med högsta prestanda under hela livscykeln.

EG kan hjälpa dig genom att:

 • Säkerställa att du har tillräckliga resurser för ditt it-landskap.
 • Definiera larm och händelser som underlättar kapacitetsövervakning och -hantering.
 • Ta fram prognoser – och planera för – kapacitetsvariationer baserat på resursanvändning.
 • Leverera data för kapacitetsrapportering och licenshantering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Continuity management

Läs mer

Continuity management

Slipp bekymmer tack vare heltäckande beredskapsplanering

Om det värsta händer och en allvarlig incident påverkar driften av ditt it-ekosystem, har du då en fungerande och väldokumenterad plan för att få verksamheten att fungera normalt igen inom rimlig tid?
EG kan hjälpa dig att ta fram och införa en beredskapsplan som hjälper dig att säkerställa att era kritiska plattformar och komponenter alltid fungerar.

Vi kan hjälpa till med att:

 • Utvärdera beredskapsplanering, processer och tekniker för att minimera risken för störningar i it-systemen.
 • Implementera, testa och sköta en sekundär anläggning för användning vid haverier.
 • Säkerställa tillräckliga lager med reservdelar samt underhålls- och testutrustning.
 • Ingå avtal med externa leverantörer för att definiera servicenivåer i händelse av haverier.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Event management

Läs mer

Event management

Identifiera och åtgärda händelser så att era plattformar kan köras med full hastighet

Om dina it-system inte fungerar med full kapacitet så gör inte dina användare det heller. Dygnetruntövervakning av utvalda plattformar och applikationer gör att du snabbt och effektivt kan identifiera problem och säkerställer att övervakade händelser utreds och prioriteras för eskalering till er helpdesk.

Övervakning kan omfatta områden som systemtillgänglighet, prestanda, planerade batchkörningar och hela kedjan från användare till datacentral.

EG:s tjänster inkluderar:

 • Övervakning av utlösar-, varnings- och larmhändelser i utvalda driftsmiljöer.
 • Filtrering, prioritering och utredning av händelserna för att identifiera bakomliggande orsaker.
 • Snabb registrering och eskalering av händelser som kan leda till incidenter.
 • Loggning av händelser och information samt regelbunden granskning av loggfiler.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Backup and restore management

Läs mer

Backup and restore management

Slipp oro och bekymmer med en solid plan för säkerhetskopiering och återställning

Om det otänkbara skulle inträffa – är du säker på att din nuvarande plan för säkerhetskopiering och återställning av era plattformar och komponenter klarar utmaningen?

EG:s experter kan hjälpa dig att utvärdera din nuvarande strategi för att hjälpa dig säkerställa att den uppfyller dina affärs- och efterlevnadskrav och ger dig bästa möjliga utgångsläge för att kunna återställa alla data och miljöer fullt ut.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Skapa och underhålla planer och principer för säkerhetskopiering.
 • Säkerhetskopiering av filer, programvara, operativsystem eller andra systemkomponenter till lämpliga medier.
 • Arkivering av data enligt företagets principer.
 • Användningsanalys och planering av kapaciteten för säkerhetskopiering.
 • Dataåterställning vid behov och regelbunden testning av återställningsfunktionen.
 • Dokumentation av processer och procedurer för säkerhetskopiering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Licence management

Läs mer

Licence management

Maximera utbytet av licenser och säkerställ efterlevnaden

Med flera plattformar och komponenter, hög användaromsättning och leverantörer som ideligen ändrar sina licensvillkor kan det vara lätt hänt att ha alldeles för få eller för många licenser utan att ha en aning om det. Hur det än ligger till hos dig kan det påverka er budget.

EG kan ge dig en klar uppfattning om er licenssituation genom att:

 • Jämföra licensanvändningen med de licenser som köpts in för användare eller enheter.
 • Köpa in eller avinstallera licenser för att säkerställa att licensvillkoren efterlevs.
 • Ge rekommendationer om bästa praxis för användning av programlicenser och licensiering.
 • Ta fram data för rapportering och förbereda inför revisioner.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Asset and configuration management

Läs mer

Asset and configuration management

Spåra, dokumentera och distribuera tillgångs- och konfigurationsinformation

Dagens it-miljöer är komplicerade och dynamiska. Att dokumentera era plattformar och tillgångar – och hur de hänger samman – för att sedan göra denna information tillgänglig för relevanta avdelningar och team är en kontinuerlig process.

EG kan ta hand om allt detta för din räkning. Vi kan hjälpa till med att:

 • Dokumentera plattformar och komponenter som t.ex. konfigurationsobjekt.
 • Spårning av tillgångar och lagerhållning för applikationer, plattformar och hårdvara i en databas för konfigurationshantering.
 • Kunskapshantering och informationsdelning med relevanta avdelningar och team.
 • Data för licenshantering och -rapportering.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Facility management

Läs mer

Facility management

Låt EG sköta om och driva era fysiska it-anläggningar

EG kan ta över ansvaret för att förvalta och driva it-anläggningar som exempelvis datacentraler, inklusive tillhörande fysiska installationer och anläggningar.

Vi kan erbjuda:

 • Skötsel och drift av golvytor och rackkapacitet i säkra lokaler med begränsad tillgänglighet och åtkomstkontroll i flera nivåer.
 • Underhåll av datacentralens anläggningar som till exempel internetanslutning, ström- och nödströmförsörjning, kylning, brand- och översvämningsskydd.
 • Hantering av relevanta certifieringar och dokumentationen av dessa via årliga externa inspektioner och kontroller.

Ytterligare information

Stefan Fleron

Stefan Fleron

Managing Director, EG Sverige AB

Tel: +46 70 518 56 63

Email: : stfle@eg.se

Kundreferenser

Movia

Movia har försäkrat sig om hög upptid och god driftsstabilitet för sina system genom att teckna ett driftavtal med EG.

Att rekrytera interna medarbetare som har all kompetens som EG kan erbjuda vore i det närmaste omöjligt. Nu har vi garanterad tillgång till den här sortens kompetenser. René Bigandt, ekonomichef/CFO, Movia
Läs hela fallet

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.