It-lösningar för processindustrin

Högre förväntningar bland kunderna, hård internationell konkurrens och strängare lagkrav sätter press på marginalerna.

Ta kontrollen över dina processer och stärk konkurrenskraften med it-lösningar för processindustrin som bygger på Microsoft Dynamics 365 och Dynamics AX.

Läs mer

Viktiga funktioner för din bransch

EG:s processindustrilösningar omfattar utökade funktioner som utvecklats särskilt för att möta behoven i dagens processindustri och hantera de unika affärsutmaningar som kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande inom viktiga områden inom processindustrin.

 • Mat och dryck
 • Kemikalier
 • Läkemedel
 • Plast
Tillbaka
Nästa

Tillgodose kundernas krav på kvalitet och öppenhet

Kundernas efterfrågan på hälsosammare livsmedel och högre standarder för livsmedelssäkerhet driver på behovet av ökad insyn i produktionsprocessen och inköp, säkerhet och hållbarhet i hela leveranskedjan.

Det skapar ett behov av att justera sammansättningar, processer och tekniker samt att hitta nya sätt att dokumentera och automatisera efterlevnad.

En EG-lösning för processindustrin hjälper dig att uppfylla dessa förväntningar och bidrar samtidigt till effektivisering och kostnadsbesparing genom effektivare tillverknings- och supply chain-processer. Du kan:

 • införa flexibla produktlivscykelfunktioner i dina affärsprocesser
 • säkerställa kvaliteten med avancerad kvalitetskontroll och provtagning
 • dokumentera dina produkter genom dynamisk generering av standardiserade datablad och certifikat
 • se till att efterlevnad av godkännandekrav integreras i processen för kvalitetskontroll
 • automatiskt ”klarrapportera” processer på flera produktionsnivåer
 • optimera processer och uppfylla flexibla förpackningsbehov med avancerad förpackningshantering.

Hållbara livsmedel med automatiserad processtyrning. Läs mer.

Kontakt os for at få yderligere information

Food & Bevarage

Optimera produktionsprocesser och uppfyll kvalitets- och säkerhetskraven

Kemikalietillverkare måste hantera ökande konkurrens och prispress som drivs av kraftigt fluktuerande råvarupriser, stigande energipriser och säsongsvariation i orderingången.

Samtidigt är det viktigare än någonsin med robusta spårbarhetsfunktioner för att kunna hantera produktåterkallelser och kvalitetsrevisioner effektivt.

Med en EG-lösning för processindustrin kan du bevara lönsamheten genom att klara balansgången mellan produktkvalitet och säkerhetskrav med effektiva planerings-, dokumentations- och tillverkningsprocesser. Du kan: 

 • uppfylla kvalitetskrav med avancerad kvalitetsstyrning och provtagningshantering
 • optimera produktionen genom styrning av formler, tillgångar och intäkter
 • påskynda processer med automatiserad produktionskontroll och automatiserat frisläppande
 • automatiskt ”klarrapportera” en process på flera produktionsnivåer
 • dokumentera dina produkter genom dynamisk generering av standardiserade datablad och certifieringar
 • uppfylla flexibla förpackningsbehov med avancerad förpackningshantering
 • förenkla revisioner och returer med avancerad spårbarhetshantering.

Kontakta oss för mer information

Kemikalier

Bevara tillväxt och lönsamhet trots utmaningar

Tillväxttakten dämpas och nya regelverk världen över gör branschen mer komplex längs hela leveranskedjan. Det sätter press på läkemedelstillverkare att minska tiden till marknaden och begränsa de operativa kostnaderna utan att det går ut över kvaliteten.

Många företag skyndar sig att införa disruptiv teknik och nya affärsmodeller för att öka lönsamheten.

En EG-lösning för processindustrin hjälper dig att bättre hantera dessa utmaningar och stödjer förändringar i verksamhetens affärsfokus genom flexibel produktionsplanering och sömlösa driftsprocesser. Det gör att du kan:

 • uppfylla kvalitetskrav med avancerad kvalitetsstyrning och provtagningshantering
 • stärka processerna för kvalitetsgodkännande med hjälp av elektroniska signaturer
 • optimera resurser i tillverkningen för att möjliggöra nya lönsamma produktlanseringar
 • stödja god tillverkningssed och efterlevnad av komplexa regelverk
 • påskynda processer med automatiserad produktionskontroll och automatiserat frisläppande
 • få flexibilitet och förmåga att snabbt reagera på nya affärsmöjligheter.

Kontakta oss för mer information

Läkemedel

Tillverka ansvarsfullt och nå tillväxtmålen

Starkare plast med bättre hållbarhet börjar allt oftare användas i produkter som förr tillverkades i metall. Det skapar goda tillväxtmöjligheter för plastindustrin.

Men din leveranskedja och dina produktionsprocesser måste anpassas till de högre förväntningarna på hållbarhet och andra miljöaspekter.

En EG-lösning för processindustrin kan hjälpa dig att se till att tillverkningen är ansvarsfull samtidigt som målen för tillväxt och lönsamhet kan uppnås. Du kan:

 • minska avfallsmängden med effektiv hantering av biprodukter och samprodukter
 • uppfylla kvalitets- och policykrav på inköpta varor med avancerade funktioner för leverantörsgodkännande och leverantörsrevisioner
 • påskynda processer med automatiserad produktionskontroll och automatiserat frisläppande
 • införa flexibla produktlivscykelfunktioner i dina affärsprocesser
 • optimera hanteringen av private label-produkter med en godkänd kundlista.

 

Kontakta oss för mer information

Plast

Standardiserad och fullt integrerad funktionalitet

EG:s lösningar för processindustrin utökar kärnfunktionerna i Microsoft Dynamics 365 och Dynamics AX med ytterligare funktioner som hjälper dig att automatisera dina branschspecifika affärsprocesser.

EG Variant Bildehåndtering

Advanced customer approval

Läs mer

Advanced customer approval

Uppfyll kunders krav automatiskt

I dagens hårda konkurrens är det viktigare än någonsin att kunna leverera varor som möter kundernas högt ställda krav på exempelvis produktkvalitet, dokumentation, certifieringar, ingredienser och underleverantörer samt att följa nationell och internationell lagstiftning.

Med en godkänd kundlista kan ditt system automatiskt hjälpa dig att se till att varje produktionsbatch och varje leverans uppfyller slutkundens förväntningar och behov. Du kan:

 • uppfylla kundernas högt ställda krav på enskilda batchproduktioner
 • få överblick över hela kedjan från råvaror och underleverantörer till färdiga försändelser
 • dokumentera kundspecifika kriterier för att uppfylla kontrollkrav
 • stödja den internationella verksamheten genom att följa lokala lagkrav.

Läs mer

Practitioners

Advanced quality management

Läs mer

Advanced quality management

Uppfyll kvalitetsförväntningarna och nå dina resultatmål

Att optimera kvalitetskontrollen under produktionen och säkra kvaliteten på dina färdiga produkter är affärskritiska uppgifter som har stor betydelse för lönsamheten.

Med avancerad kvalitetsstyrning kan du införa flexibla och effektiva förfaranden för kvalitetskontroll som låter dig:

 • automatiskt ta prover för vidare analys och stabilitetsprovning
 • styra produktionsprocessen i specifika processteg
 • finjustera processkontrollen genom att ange frekvensen för provtagning och provning
 • förbättra kvalitet och säkerhet med utökade kvalitetsförfaranden om ett test visar fel.

Chemicals

Advanced sample management

Läs mer

Advanced sample management

Provhantering och testning utan dyra tillkopplade system

Provtagning och att spåra och analysera prover är en viktig del av det dagliga arbetet med kvalitetskontroll på många tillverkningsföretag.

Med avancerade funktioner för provhantering kan du stödja dessa kritiska processer utan behov av dyra externa system. Du kan:

 • spåra och hantera prover i ett gemensamt gränssnitt
 • koppla prover till produktionsorder, batchar och lagerinformation
 • göra tidsbestämda stabilitetstester för att förbättra hållbarhetsstyrningen
 • visa en historik över testresultat grafiskt för att lättare få syn på trender.

afrapportering

Advanced vendor management

Läs mer

Advanced vendor management

Uppfyll kvalitets- och policykrav på inköpta varor med avancerade funktioner för godkännande och kontroll av leverantörer

Med snäva marginaler, korta tidsfrister och höga krav på kvalitet och överensstämmelse kan det vara en utmaning att välja de lämpligaste och mest tillförlitliga leverantörerna för kritiska produktbeställningar.

En godkänd leverantörslista ger dig funktioner för avancerat godkännande och kontroll av leverantörer. Det bidrar till att säkra att produkterna du köper från godkända leverantörer uppfyller dina förväntningar och företagets policyer när det gäller produktion, marknadsföring, hantering och dokumentation. Du kan:

 • optimera dina processer för godkännande och urval av leverantörer
 • automatisera och förenkla din inköpsprocess
 • dokumentera affärsvillkoren med leverantörerna fullt ut
 • dokumentera resultaten av din kontroll av leverantörer och tillverkare
 • enklare följa företagets policyer för godkännande och revision.

Läs mer och se videon nedan.

 

nemkonto

Automatic production control and release

Läs mer

Automatic production control and release

Frisläpp pallar och containrar automatiskt baserat på testresultat

Lösningen stöder automatiskt frisläppande av batchar baserat på kvalitetstest av prover. Vid större produktion eller massproduktion du med sekvensstyrning spåra och frisläppa specifika containrar från en tillverkad batch baserat på resultaten av dina kvalitetstester. Du kan:

 • ange produkttillgänglighet baserat på kvalitetstester
 • kontrollera tillgänglighet per batch eller per ID-nummer (pall eller container)
 • använd sekvensering för att kontrollera tillgänglighet för ett visst ID-nummer baserat på prover och testresultat
 • automatiskt testa vissa containrar igen.

tilsyn-loop-hus

Batch Information Display

Läs mer

Batch Information Display

Gör informerade beslut gällande inköp, försäljning och förbrukning av batchprodukter

Vid arbete med batchkontrollerade produktionsprocesser behöver beslut avseende inköp, försäljning och förbrukning av varor ofta fattas baserat på detaljerad information om batcherna i fråga.

Med batchinformationsvisningen kan du se standardbatchvärden och värden för batchegenskaper från flera batcher i en enda översikt, spara tid och resurser samt möjliggöra mer informerade verksamhetsbeslut.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations för att hjälpa dig att:

 • se samlad information från flera batcher i en enda översikt
 • definiera vilken information som ska visas för enskilda produkter och produktgrupper
 • fatta informerade beslut om vilka varor som ska säljas och förbrukas
 • stödja typiska roller och verksamhetsprocesser och stärka den enskilda produktiviteten.

Läs mer i databladet

graf

Extended production handling

Läs mer

Extended production handling

Hantera blandad produktion och kampanjproduktion med minimalt avfall

Att hantera stora volymer och kontinuerliga produktionsflöden kräver noggrann och dynamisk styrning av produktionsprocessen.

Utökad produktionshantering skapar en ram för avancerad styrning av blandad produktion och kampanjsproduktion. Du kan:

 • producera batchar med varierande storlek löpande utifrån produktionsutrustningens kapacitet
 • samla batchbeställningar för att producera bulkartiklar och förpackade artiklar
 • kontrollera kvalitets- och frisläppandeförfaranden för enskilda ID-nummer
 • få automatisk lageravräkning och ”klarrapportering” från flera led i produktionen.

 

Mobile devices

Extended support for mobile devices

Läs mer

Extended support for mobile devices

Gör det möjligt för medarbetarna att använda mobila enheter även utanför lagret

Förutom att stödja användningen av mobila enheter för typiska lagerprocesser kan du också göra det möjligt för dina anställda att snabbt och effektivt delta i lösningsspecifika processer från en mobiltelefon, surfplatta eller handskanner.

Dina laboratorietekniker och kvalitetsmedarbetare kan:

 • ta emot artiklar och hantera de begärda proverna
 • flytta prover och ändra provtagningsstatus
 • registrera testresultat
 • registrera inkommande och utgående förpackningar
 • ändra produktens tillgänglighet.

bankafstemning

Product Documentation

Läs mer

Product Documentation

Skapa produktdokumentation dynamiskt och få full överblick över all dokumentation

Det är ett tidskrävande arbete att skapa och underhålla alla dokument som behövs för att stödja din produkter och processer och uppfylla kraven från kunder, leverantörer och myndigheter.

Det är också svårt att ge medarbetarna full överblick över dokument, filer och anteckningar som finns i systemet.

EG Product Documentation kan göra både delarna enklare. Du kan skapa och skriva ut standardiserade produkt- och batchdokument från Dynamics 365 och ge användarna överblick över den dokumentation som har tagits fram eller lagts in i systemet för en viss post i din datastruktur.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Snabbare och enklare att skapa datablad och certifikat (BCOA, BCOC)
 • Dokumentets innehåll genereras med hänsyn till kund och destinationsland
 • Dokumentation på systemspråk som stöds
 • Dokument kan skapas, godkännas och skrivas ut direkt från orderrader
 • Åtkomst till dokumentation från hela datastrukturen på en plats.

Läs mer och se videon nedan.

time sag

Product lifecycle management

Läs mer

Product lifecycle management

Flexibilitet i planering och genomförande av livscykler

Oavsett om du testar råvaror från en ny leverantör, testar nya ingredienser från en befintlig leverantör eller optimerar produktionen av nya produkter är styrning av varans livscykel avgörande för din verksamhet.

Avancerad styrning av produkters livscykel (PLM – product lifecycle management) ger dig möjlighet att definiera livscykelfaser och kontrollera vilka affärsprocesser som ska blockeras för en produkt i en viss fas.

Den utvidgade PLM-funktionen inkluderar:

 • flexibla definitioner av livscykelfaser
 • oberoende blockering av inköps-, produktions- och försäljningsaktiviteter baserat på livscykelfaser
 • tydlig angivelse av en produkts livscykelfas med hjälp av ikoner och färger i applikationen.

Project collaboration

Shipping packaging management

Läs mer

Shipping packaging management

Snabbare och enklare hantering av dina förpackningsbehov

Förpackningsmaterial har ofta ett värde för ditt företag eller era samarbetspartner.

Att registrera och spåra förpackningars mängd, värde och placering är en tidskrävande process där det är lätt att fel uppstår och kan försämra lager- och logistikeffektiviteten.

Med avancerade funktioner för förpackningsstyrning kan du lättare optimera förpackningsprocesserna och möta flexibla förpackningsbehov. Du kan:

 • hantera både engångs- och återvinningsbara förpackningar
 • spåra förpackningar internt och hos kund
 • registrera inkommande och utgående förpackningar
 • ta upp förpackningskostnaden direkt på fakturan.

Retail Självskanning

WHS Label Extension

Läs mer

WHS Label Extension

Optimera din etikettdesign med åtkomst till viktiga batchdata

EG Label Extension hjälper dig att optimera din etikettdesign genom hämtning av batchdata från flera datakällor och förhandsvisning av etiketter med data från affärssystemet. På så sätt kan du snabbt kontrollera etiketternas layout och innehåll.

Lösningen inkluderar ett granskningsverktyg med alla etiketter som skapas i ditt affärssystem. Du kan söka efter specifika etiketter och förhandsgranska etiketter i tydlig och lättläst layout.

Lösningen fungerar sömlöst med Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations och erbjuder:

 • Enkel åtkomst till batchdata med välbekanta gränssnitt för dokumentflöde.
 • Korrekt data genom referenser till batchdata från ditt affärssystem.
 • Förhandsvisning och visning av etiketter – se layouten medan du designar och se färdiga etiketter.
 • Flexibel etikettdesign minskar antalet etikettlayouter du behöver ta fram.
 • Sömlös integration med all din batchdata och hela etikettdesignen.

Läs mer och se videon nedan.

Ytterligare information

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Sales Manager

Tel: +46 731 46 78 59

Email: : onils@eg.se

Läs några av våra kundberättelser

 • Lantmännen Unibake
 • CO-RO
 • Missionpharma
 • Palsgaard
Tillbaka
Nästa

Standardisering skapar ökad konkurrenskraft för Lantmännen Unibake

Lantmännen Unibake är en av världens största bagerikoncerner. Standardiseringen av affärsprocesserna har nu gett företaget bättre översikt över data, mindre manuellt arbete och ökad konkurrenskraft.

Se videon här

Microsoft Dynamics 365-standardlösning med branschspecifika möjligheter

Stegvis implementering gav CO-RO en framgångsrik övergång till molnlösning

CO-RO A/S är en av världens ledande leverantörer av fruktbaserade läskedryckskoncentrat. Men för att fortsätta vara en dominerande aktör behövde de kunna agera ännu mer agilt i samband med tester och utveckling av nya produkter.

Därför var det självklart att välja en molnbaserad Microsoft Dynamics 365-lösning för processindustrin.

co-ro_logo.png

Vår verksamhet utvecklas hela tiden, och det gör även Microsoft Dynamics 365. Lösningen ger oss den flexibilitet vi behöver när vårt digitaliseringsbehov ökar. Michael Johnny Pedersen, functional manager, IT, CO-RO A/S

Stabil drift som svarar mot behovet

Missionpharma ville sköta det affärsmässiga själva och överlåta allt annat åt EG.

Missionpharmas mål var att it-avdelningen skulle kunna fokusera på den affärsmässiga nivån, eftersom företaget inte kan ha all den kompetens som krävs för att driva en it-plattform av den här storleken.

 

Missionpharma_logo_3.png

Vi är mycket nöjda med EG. Driften är trygg i deras händer – och fjärrövervakas 24/7. Frank Jumppanen Andersen, IT manager, Missionpharma A/S

Palsgaard säkrar global överblick med Dynamics AX

Nära samarbete med EG lade grunden för tillväxt

Palsgaard A/S specialiserar sig på utveckling och produktion av ingredienser till livsmedelsbranschen. Företaget växer internationellt och hade en rad specifika krav på en ny ERP-lösning.

Efter en grundlig undersökning av marknaden valde Palsgaard en EG-lösning för processindustrin baserad på Microsoft Dynamics AX 2012.

 

Palsgaard_logo_3.png

Läs hela kundcaset
Vi hade en tydlig, global tillväxtstrategi och nu har vi också fått ramarna för att växa på ERP-sidan. Michael Ladegaard, CFO, Palsgaard A/S

Branschkunskap och trender

 • Hållbara livsmedel med automatiserad processtyrning
 • EG utsett till Årets Microsoftpartner
 • 7 digitala trender inom produktion för 2017
 • 11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion
Tillbaka
Nästa

Hållbara livsmedel med automatiserad processtyrning

Konsumenter, kedjor och kunder kräver i allt högre grad att livsmedelsproducenter kan leverera hållbara produkter - vilket ökar behovet av automatiserad processtyrning.

Läs mer
Hållbara livsmedel med automatiserad processtyrning.

EG utsett till Årets Microsoftpartner inom affärs- och kundvårdssystem

Det skandinaviska it-tjänsteföretaget EG var tidigt ute med att bygga upp kompetens inom Microsoft Dynamics 365 och har en tydlig implementeringsmodell för att möta digitaliseringen. Nu står det klart att EG för första gången tar hem priset Årets Microsoftpartner inom kategorin affärs- och kundvårdssystem i Sverige.

Läs mer
EG Sverige

7 digitala trender inom produktion för 2017

Digitaliseringen går allt snabbare. Under 2016 såg vi att molnet och Business Analytics fått genomslag på bred front. Vi tar en titt på sju digitala trender som produktionsverksamheter bör ha koll på under 2017.

Läs mer
7 digitala trender

11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion

De möjligheter som digitaliseringen innebär har redan förändrat sättet som vi gör affärer på. I den här artikeln listar vi 11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion.

Läs mer
Machine learning

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Affärssystem
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.