Kundreferens

Solaris Bus & Coach

Microsoft Dynamics NAV och MediusFlow automatiserar, förenklar och utvecklar kundservicen hos expansiv busstillverkare.

Solaris Bus & Coach

Utan den automatiserade inläsningen skulle vi ha ett betungande manuellt arbete. Vi får regelbundet nya och reviderade prislistor vid exempelvis föränd - rade valutakurser och vi har också olika prislistor för kunderna. Helena Denker, ekonomichef på Solaris Sverige AB

Etableringen av det svenska dotterbolaget med eget reservdelslager samt flera serviceställen har skett på kort tid. Utveckling och anpassning av systemstöd för bolagets olika processer har haft högsta prioritet sedan starten. Stor vikt har lagts vid att med stöd av Microsoft Dynamics NAV snabbt få igång effektiva rutiner för lager- och reservdelshanteringen samt verkstadsorganisationen.Solaris expansion i Sverige har resulterat i att antalet reservdelar växer kontinuerligt. Dagens drygt 9000 prissatta artiklar i Navision, varav 1500 artiklar finns på lagret i Malmö, kommer på lite sikt att utökas med ytterligare några tusen. En anledning till volymökningen är Solaris ambition att erbjuda kundanpassade bussar där man i stor utsträckning tillgodoser kundernas individuella önskemål på utrustningssidan.

Automatiserad omräkning av prislistor
Microsoft Dynamics NAV valdes främst därför att systemet erbjuder den flexibilitet som krävs för an passning av funktionaliteten i modulerna för lager, reservdelshantering och service. I företag där service utgör något av ett nav i verksamheten ställs det ofta höga anpassningskrav på affärssystemen. Utveckling av egna och kundfokuserade servicerutiner är många gånger en nyckel till en stark marknadsposition och Solaris är ett bra exempel på det.

Helena Denker som är ekonomichef på Solaris Sverige AB berättar att de rutiner som byggts upp med Microsoft Dynamics NAV och med stöd av EG applikationskonsult har flera viktiga hörnstenar. En är en automatiserad inläsning av reservdelsprislistor från moderbolaget i Polen.

Rapportfunktion som eliminerar manuella pappersrutiner
Flexibiliteten hos Microsoft Dynamics NAV har även gjort det möjligt för Solaris att tillsammans med EG.

Utveckla effektiva rutiner för service personalensrapportering och arbetsflödet fram till faktureringen av utförda servicejobb. Lösningen innebär att Solaris personal slipper pappersarbetet med att fylla i servicerapporter. På en skärmbild anpassad för servicepersonalen finns istället ett tiotal fält där uppgifter fylls i om bland annat arbetad tid och förbrukat material. Med en knapptryckning går sedan informationen vidare till verkstadscheferna.

MediusFlow avlastar ekonomiavdelningen
Implementeringen av Microsoft Dynamics NAV genomfördes samtidigt som det svenska dotterbolaget startade verksamheten år 2012. Tillsammans med EG har samarbetet fortsatt runt anpassningar, vidareutveckling av olika funktioner och integrationer mellan modulerna för lager, reservdelar, service och ekonomi. För Solaris är samarbetet värdefullt.

EG avlastar ekonomiavdelningenImplementeringen av Microsoft Dynamics NAV genomfördes samtidigt som det svenska dotterbolaget startade verksamheten år 2012. Tillsammans med EG har samarbetet fortsatt runt anpassningar, vidareutveckling av olika funktioner och integrationer mellan modulerna för lager, reservdelar, service och ekonomi. För Solaris är samarbetet värdefullt. Fakturavolymen är ännu för liten och rutinerna för processen är för ny för att Helena Denker ska kunna peka på konkreta automatiseringsvinster. Ändå finns det ett flertal nyttoeffekter som redan kort tid efter implementeringen fått betydelse både för ekonomiavdelningen och användarna.