Information om behandling
av personuppgifter

 
Senast uppdaterad den 4 september 2020

Datasäkerhet är viktigt för oss, och vi lägger stor vikt vid att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Här får du information om hur företagen inom EG-koncernen (hädanefter "EG", "vi", "oss" eller "vår") behandlar dina personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig. Du får även information om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.

 

1. EG:s roll som personuppgiftsansvarig

EG är en av Skandinaviens största leverantörer av tekniklösningar för både den privata och den offentliga sektorn. EG gör kunderna redo att inta ledande positioner inom sina branscher genom ett konstant kundfokus, god industrikännedom och leverans av industriledande lösningar.

I anknytning till vår verksamhet behandlar vi en rad olika personuppgifter. Det gör vi för att kunna ge dig bästa möjliga service. Vi samlar in och behandlar huvudsakligen allmänna (ej känsliga) uppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta EG:s Data Protection Office:

EG A/S
Data Protection Office
Lautrupvang 24
2750 Ballerup, Danmark
e-post: dpo@eg.dk 
Telefon: +45 7013 2211

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi behandlar personuppgifter om dig i en rad olika sammanhang. Nedan kan du läsa mer om behandlingen i dessa olika sammanhang.

 

2.1  Du besöker EG:s webbplatser

När du besöker EG:s webbplatser (t.ex. www.eg.se) kan EG behandla uppgifter om din IP-adress och information om din dator, mobila enhet eller webbläsare.

Vi behandlar även uppgifter om ditt besök (t.ex. information om via vilken väg du kom in på vår webbplats, hur du navigerar runt på den, vilka sidor du besöker, vilket innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett osv.). Sådana uppgifter inhämtas med hjälp av cookies, loggfiler och andra liknande teknologier. Läs mer på cookiebannern på webbplatsen.

Vi behandlar också uppgifter som du ger oss i samband med din användning av webbplatsen, t.ex. när du fyller i ett formulär eller registrerar dig online. Det rör sig om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel, produktintresse samt andra uppgifter som du förser oss med.

Vi använder dina uppgifter så att du ska kunna få tillgång till relevanta tjänster och produkter och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser samt de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi använder även uppgifterna för att kunna visa innehåll på våra och andras webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser online, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt paragraf 3 i den danska cookiebekendtgørelsen (cookielagen)).

 

2.2  Du är kund eller potentiell kund hos EG

Om du är kund/potentiell kund hos EG eller kontaktperson hos en av EG:s kunder/potentiella kunder behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel, dina köp, betalningsinformation samt information från allmänt tillgängliga källor och andra uppgifter som du försett oss med.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna uppfylla avtalet med våra kunder med avseende på leverans av tjänster, fakturering, kvalitetsstyrning, marknadsföring och försäljning till våra kunder och potentiella kunder samt för att föra statistik, underhålla våra kundregister och ge allmän service.

De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt fullgörande av vårt avtal med dig (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led b) eller våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

 

2.3  Du besöker något av EG:s kontor

När du besöker ett av EG:s kontor behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, titel och din kontaktperson hos EG, samt övriga uppgifter som du väljer att förse oss med.

Dessa uppgifter behandlas av säkerhetsmässiga skäl. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

Vi sparar uppgifter om alla besökare i receptionen under en kortare period. Vårt register över besökare sparas på ett säkert sätt och behandlas endast om det är nödvändigt, t.ex. i samband med ett säkerhetstillbud. Registret hanteras endast av personer som har arbetsbetingade skäl till det.

På platser där vi bedriver kameraövervakning upplyser vi om det i enlighet med den danska tv-overvågningslovens (kameraövervakningslagen) paragraf 3, första stycket. Allt inspelat material lagras på ett säkert sätt och behandlas endast om det är nödvändigt, t.ex. i samband med ett säkerhetstillbud. Inspelat material behandlas endast av personer som har arbetsbetingade skäl till det. Inspelningarna spelas normalt över automatiskt inom kort, såvida inte något tillbud inträffat som kräver vidare utredning, exempelvis stöld.

 

2.4  Du deltar i något av EG:s event

När du anmäler dig till och deltar i event som anordnas av EG behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress samt vilket event du deltar i.

Vi behandlar dessa uppgifter med hänseende på administrationen av eventet och av säkerhetsmässiga skäl, samt för att kunna skicka relevant information till dig. De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt paragraf 10 i den danska markedsføringsloven (marknadsföringslagen)).

 

2.5  Du tar emot marknadsföringsmaterial eller deltar i tävlingar

När du tar emot marknadsföringsmaterial från EG eller deltar i någon av våra tävlingar behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, mobiltelefonnummer, e-postadress, titel och produktintresse. Vi behandlar också uppgifter om dina preferenser vad gäller marknadsföring eller kommunikation, och hur du använder den marknadsföring vi skickar till dig (t.ex. om du har öppnat e-post från oss, om du läst e-posten eller vilka länkar du har klickat på), samt andra uppgifter som du förser oss med.

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter, underhålla och administrera din prenumeration på marknadsföring från oss, samt administrera tävlingar och utse vinnare osv. Vi använder uppgifterna om dina preferenser och din användning för att få mer information om hur vår marknadsföring tas emot av våra kunder, och för att förbättra marknadsföringen till dig och våra övriga kunder framöver.

Vi skickar endast ut marknadsföringsmaterial till dig via e-post eller någon annan elektronisk kanal om vi har fått ditt samtycke till det, i de fall det krävs enligt marknadsföringslagen.

Särskilda villkor gäller för vårt nyhetsbrev: När du anmäler dig till EG:s nyhetsbrev ger du ditt samtycke till att EG får behandla dina personuppgifter (dataskyddsförordningen artikel 6.1 a och den danska marknadsföringslagen § 10) endast i syfte att du ska kunna ta emot nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avanmälan dig från nyhetsbrevet (dataskyddsförordningen artikel 7.3). Det gör du genom att klicka på avanmälningslänken i nyhetsbrevet. Dina personuppgifter kommer då att raderas, såvida vi inte har någon annan rättslig grund som gör att vi kan fortsätta behandla uppgifterna.

Vi använder även uppgifterna för att kunna visa innehåll på våra och andras webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser online, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta hur effektivt vårt innehåll och vår marknadsföring är.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f) och/eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led a samt paragraf 10 i den danska markedsføringsloven (marknadsföringslagen)).

 

2.6  Du är en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer

Om du är en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer, eller är kontaktperson hos en av EG:s samarbetspartner eller leverantörer, behandlar vi uppgifter om ditt namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer till arbetet, e-postadress och titel, samt information från allmänt tillgängliga källor och andra uppgifter som du förser oss med.

Vi behandlar uppgifterna för att hantera avtal samt för att ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och samarbetspartner och, när det är relevant, för att uppfylla avtalet med våra kunder.

De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt fullgörande av vårt avtal med dig (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led b) eller våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

 

2.7 Andra allmänna syften med uppgiftsbehandlingen

Vi kan komplettera den information som vi samlar in med information från andra källor. Det kan vara offentligt tillgänglig information – härunder information som vi får genom källor som är tillgängliga för allmänheten.

De uppgifter som vi har inhämtat i de syften som beskrivs ovan, behandlas dessutom med hänseende på efterlevnad av de lagar och regler som EG är ålagda att följa i samband med driften av vår verksamhet eller för att uppfylla olika förpliktelser gällande rapportering eller upplysning i enlighet med gällande lagar och regler (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led c).

Om EG säljer hela eller delar av verksamheten, säljer eller överför våra aktier eller på annat sätt är inblandat i en fusion eller ett överförande av hela eller en väsentlig del av verksamheten, kan EG överföra dina uppgifter till den part eller de parter som är inblandade i överförandet som ett led i transaktionen, om så kan ske i enlighet med lagstiftningen (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led f).

Slutligen får EG behandla dina personuppgifter för att upprätthålla eller försvara våra eller tredje parts juridiska rättigheter eller berättigade intressen, i det fall detta är nödvändigt, sakligt och proportionellt (dataskyddsförordningen, artikel 6, första stycket, led c).

 

3. EG kan dela dina personuppgifter internt inom

EG kan videregive dine personuppgifter internt i EG-koncernen och med andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer i samband med den allmänna driften av vår verksamhet.

EG kan dessutom dela dina personuppgifter med en offentlig myndighet i situationer där vi rent konkret är skyldiga att dela dina personuppgifter för att efterleva gällande lagstiftning och uppfylla vår anmälningsskyldighet.

Dessutom tar vi emot tekniska data från analytiska tredjepartsleverantörer kring ditt besök på vår webbplats.

Vi försöker att begränsa delningen av personuppgifter i identifierbar form och därmed delningen av uppgifter som kan hänföras till dig som person.

EG överlåter dessutom dina personuppgifter till databehandlare, t.ex. i samband med administrering av våra it-system och i samband med marknadsföring. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med vårt syfte och efter våra instruktioner. Vi ingår databehandlingsavtal med våra databehandlare för att säkerställa att nödvändig säkerhet finns och för att skydda uppgifterna och uppfylla våra skyldigheter avseende dataskydd.

De rättsliga grunderna för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f).

 

4. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Vi kan i samband med vår behandling av dina personuppgifter överföra uppgifterna till länder utanför EU/EES. Det är inte säkert att dataskyddslagstiftningen i dessa länder har lika hög skyddsnivå som den i Sverige och övriga EU/EES. I vissa länder har EU-kommissionen dock slagit fast att dataskyddsnivån ligger på samma nivå som skyddsnivån i EU/EES. Om vi överför personuppgifter till länder där det inte förhåller sig på detta sätt kommer överföringen av dina personuppgifter till dessa länder utanför EU/EES att göras baserat på de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har utarbetat, eller annat liknande överföringsunderlag som har utarbetats specifikt för att garantera en adekvat skyddsnivå.

Du kan läsa mer om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES på EU-kommissionens webbplats.

 

5. Lagringsperiod, dataintegritet och datasäkerhet

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att uppfylla de syften de är insamlade för. När dina uppgifter inte längre behövs kommer vi att säkerställa att de raderas på ett säkert sätt.

Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Informationssäkerhet är den affärsrisk som prioriteras högst hos EG. Vi arbetar seriöst och professionellt med informationssäkerhet och utgår från internationellt erkända säkerhetsstandarder – däribland ISO 27001/2. Vi har implementerat skyddsåtgärder som ska garantera dataskydd för alla de personuppgifter vi behandlar. Vi genomför regelbundet interna uppföljningar när det gäller tillämpningen och efterlevnaden av policyer och åtgärder.

 

6. Dina rättigheter

Som registrerad har du en rad rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen. Om du vill använda dig av dina rättigheter ska du kontakta oss.

Du kan, oavsett orsak och när som helst, ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till oss (se e-postadress ovan). Att du tar tillbaka ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Det kan dock betyda att vi inte kan uppfylla specifika förfrågningar från dig i framtiden. Tillbakatagandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för behandling som baseras på samtycke fram till tidpunkten då samtycket tas tillbaka. Det kommer heller inte att påverka eventuell behandling som utförs baserat på andra rättsliga grunder.

Du kan dessutom, oavsett orsak och när som helst, invända mot vår personuppgiftsbehandling, när det sker med hänsyn till våra berättigade intressen.

Dina rättigheter omfattar även följande:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

  • Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under särskilda omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, före den tidpunkt då vi vanligtvis raderar dina uppgifter.

  • Rätt till begränsning av behandling. Du har under vissa omständigheter rätt till att begränsa behandlingen av dina personuppgifter Om du har rätt till att begränsa behandlingen kommer vi i framtiden endast att kunna behandla uppgifter, med undantag för lagring, med ditt samtycke eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga allmänintressen.

  • Rätt att göra invändningar: Du har under vissa omständigheter rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter och alltid om de behandlas för direkt marknadsföring.

  • Rätt till dataportabilitet: Du har under vissa omständigheter rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

  • Rätt till att lämna in klagomål: Du kan när som helst lämna in klagomål till datainspektionen om vår behandling av personuppgifter. Mer information finns på datainspektionen.se där du även kan hitta mer information om dina rättigheter som registrerad.

 

7. Uppdateringar

Vi utvärderar och uppdaterar denna information löpande. Det kan därför vara bra att du regelbundet håller dig uppdaterad. Längst upp kan du se när informationen uppdaterades senast. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. 

 

8. Information om användningen av cookies

Nedan kan du läsa om hur företagen inom EG-koncernen använder egna cookies och cookies från tredje part för att analysera hur vår onlineverksamhet används.

Några av EG:s sidor har sådant innehåll som bara kan visas om cookies får lagras. Data från cookies används också för att samla in personligt identifierbara uppgifter i marknadsföringssyfte.

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, smartphone, iPad eller någon annan enhet som du använder för att surfa på nätet med, när du besöker webbplatser. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din dator osv. och samla information om ditt beteende på nätet, bland annat vilka sidor och funktioner du besöker med din webbläsare samt att säkerställa att webbplatsen fungerar rent tekniskt.

I vissa fall är cookies det enda sättet att få en webbplats att fungera som avsett. En cookie är en passiv fil och den kan därför inte samla in uppgifter på din dator, sprida datavirus eller andra skadliga programvaror. Den är anonym och innehåller inga personuppgifter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser. Läs mer på cookiebannern på webbplatsen.