eg hano journalsystem estetisk klinik
13. april 2021

Patientdatalagen för estetiska, -kirurgiska ingrep och estetiska injektionsbehandlingar

Från och med den 1 juli 2021 kommer en lag träda i kraft om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som gör det extra viktigt att följa lagen om journalföring. Det är betydelsefullt att uppdatera sig vad patientdatalagen innehåller och föreskrifter kring lagen. I detta inlägg önskar vi att informera er vad detta innebär för er som utför estetiska, -kirurgiska ingrep och estetiska injektionsbehandlingar. Hano underlättar för kliniken så att dessa lagar och föreskrifter följs.

Inte kund? Läs mer om EG Hano här.

Denna nya lag innehåller kompetenskrav på utförarna, betänketid, samtycke och information kan ni läsa mer om i propositionen:

https://data.riksdagen.se/fil/24DF1469-38EF-4F73-AAED-82610E566A91

När ska du skriva journal?

Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Patientjournal

En patientjournal är även en informationskälla för:
– patienten
– uppföljning och utveckling av verksamheten
– tillsyn och rättsliga krav
– uppgiftsskyldighet enligt lag
– forskning

Ansvarig för journalerna

Den som skriver patientjournal ansvarar för uppgifterna i journalen och att de är korrekta.

Vad ska en patientjournal innehålla?

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller missvisande, ska det antecknas i journalen.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

  1. uppgift om patientens identitet
  2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården
  3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder
  4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning
  6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling

Tillgång till journalen

En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att ha ett journalsystem där du kan begränsa tillgången till dina patienter för andra behandlare i din klinik. I Hano kan du t.ex. bestämma vem som ska ha tillgång till journaler.

Ändringar i journalen

Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4 §. Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

Dokumentation

Om en journalhandling eller en utskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Detta gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst.

Vilka språk ska användas när du skriver journal?

De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat språk än svenska.

Lagring av journaler

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än tio år.