Offer to acquire
20. mars 2024

EG Sverige AB kontrollerar 87,72 procent av de utestående aktierna i Mestro

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie. Budgivaren har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent, till ett pris om 20 kronor per aktie. Budgivaren höjde därmed vederlaget i Erbjudandet till 20 kronor per aktie och publicerade ett tillägg till erbjudandehandlingen den 19 februari 2024 ("Tilläggshandlingen"). Vid slutet av den förlängda acceptfristen som löpt till och med den 20 mars 2024, har Erbjudandet accepterats av innehavare av 3 548 864 antal aktier i Mestro vilka tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har ingått avtal om förvärv om motsvarar cirka 87,72 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro. Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts eller frånfallits, har Budgivaren beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat, att fullfölja Erbjudandet samt att förlänga acceptperioden i Erbjudandet fram till och med den 3 april 2024 för att möjliggöra för fler accepter att inkomma i Erbjudandet.
 

Läs pressmeddelandet här