Offer to acquire
03. april 2024

EG Sverige AB kontrollerar 97,81 procent av de utestående aktierna i Mestro

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro. Budgivaren har genom avtal förvärvat sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent ("Sidoaffärerna"). Vid slutet av den förlängda acceptfristen som löpt till och med den 3 april 2024, har Erbjudandet accepterats av innehavare av 4 580 730 aktier i Mestro vilka tillsammans med de aktier i Mestro som Budgivaren har förvärvat genom Sidoaffärerna motsvarar cirka 97,81 procent av samtliga utestående aktier och röster i Mestro. Budgivaren har beslutat att initiera en tvångsinlösenprocess avseende minoritetsaktierna i Mestro samt att förlänga acceptperioden till den 17 april 2024 för att möjliggöra för fler frivilliga accepter att inkomma i Erbjudandet.

 

Läs pressmeddelandet här